Privacy

Restaurant La Riva en uw privacy

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Restaurant La Riva door middel van het klantensysteem van Restaurant La Riva en de verwerkingen voor verslaglegging, rapportage en facturatie. In dit document geven wij u de informatie hoe Restaurant La Riva omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij van u ontvangen. Restaurant La Riva respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze diensten. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze contactgegevens

Restaurant La Riva, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73689327, is gevestigd aan Molenstraat 30, 5461 JR Veghel (telefoonnummer 0413-344438).

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Restaurant La Riva, kunnen uw persoonsgegevens worden opgevraagd. Deze gegevens, te weten naw-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres, worden opgeslagen in het klantensysteem van Restaurant La Riva. Deze worden gebruikt om onze overeenkomst te formuleren en aan te gaan, diensten aan u te kunnen leveren, te offreren en factureren. Relevante overige bedrijfsgegevens voor de opstelling en uitvoering van de opdrachtovereenkomst worden tijdelijk geregistreerd op het eigen systeem van Restaurant La Riva.
Restaurant La Riva zorgt voor een passende organisatorische en technische beveiliging van hun bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Restaurant La Riva zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonsgegevens worden door Restaurant La Riva gebruikt in rapportage en verslaglegging passend bij de opdrachtovereenkomst die u aangaat met Restaurant La Riva.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Restaurant La Riva. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Restaurant La Riva. Wanneer dit het geval is, zal dit expliciet gemeld worden. Restaurant La Riva zal nimmer commercieel misbruik maken van door u verstrekte gegevens.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen efficiƫnt te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op het eigen systeem van Restaurant La Riva. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren expliciet uw toestemming hiertoe gekregen hebben.

Uw rechten
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u meent dat bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie zijn opgenomen, dan kunt u om correctie vragen. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. Mocht u op enig moment het gebruik van uw gegevens willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten. Indien wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Bewaartermijn
Restaurant La Riva bewaart uw gegevens niet langer dan voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Aangeleverde originelen worden na verwerking verwijderd. Uw persoonsgegevens blijven bewaard voor administratieve doeleinden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Restaurant La Riva. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klachten
Zoals hierboven aangegeven, gaan wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Neem dan hierover contact met ons op. Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Inzake het gebruik van Google Analytics is er een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, worden er in geen geval gegevens gedeeld met Google en worden gegevens anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens worden verder niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network.